Haberler


TBMM'de somut adım atıldı.
 • Yorumlar: 0
 • 22 May 2008 14:01
 • Haber kategori: Çayyolu
 • Ekleyen:
 • Ziyaretler: 1315
 • Son Güncelleme: -/-
 • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

TBMM'de somut adım atıldı.

0 0

Ankara Milletvekili Dr.Tekin BİNGÖL Kanun Teklifi verdi...

Türkiye'de elektromanyetik kirliliğin çok önemli bir çevre ve sağlık sorunu olduğu, hem devlet hem de bireyler olarak acilen önlemler alınması gerektiği yolundaki çağrılarımızı; Milletvekilimiz Duyarlı İnsan Doktor Sn. Tekin BİNGÖL verdiği "Kanun Teklifi" ile TBMM'ne taşıdı. Bize gönderdiği Kanun Taslağını ilişikte sunuyoruz. Düşüncelerinizi ve varsa önerilerinizi bekliyoruz.

ÇEKOD

info@cekod.org

cekod06@yahoo.com.tr


Ankara Milletvekili Dr.Tekin BİNGÖL "Kanun Teklifi" verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
 
“İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklif”imiz gerekçesiyle ekte sunulmuştur.
Gereğini saygı ile arz ederiz.

Dr. Tekin BİNGÖL
...Ankara Milletvekili

GENEL GEREKÇE
İyonlaştırıcı olmayan kaynaklara; morötesi, kızılötesi, lazer, mikrodalga, radyo frekans, ültrason, elektrik ve manyetik alanlar olarak sayılan kaynakları örnek verebiliriz. Bu kaynaklar arasında radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar ve uydu istasyonları, vericileri, aktarıcıları, tesisleri, antenleri, baz istasyonları, terminalleri ve benzeri ile yüksek ve orta gerilim hatları, trafo istasyonları, çeşitli alet, cihaz, ekipman ve sistemler, evlerde kullanılan alet ve cihazlar, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan aletler, cihazlar, ekipmanlar ve sistemler yer almaktadır ve çok tehlikeli olabilen, iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgalar yayarak insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Sürekli gelişmekte olan teknoloji beraberinde yaşamımızı kolaylaştıran yenilikleri de getirmektedir. Bu yeniliklerin gündelik hayatımızla bütünleştiği dönemde günlük işler kolaylaşmakta, zaman ve enerjinin daha ekonomik kullanılması sağlanmaktadır. Ancak, vazgeçilmesi gittikçe zorlaşan olan bu yeniliklerin yaydığı elektromanyetik dalgaların, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu olumsuz etkiler ise çevremizde gün geçtikçe geçerliliği ve kullanım alanları artan ve elektromanyetik dalga yayan cihazlarla birlikte büyük bir ivme kazanarak artmaya devam etmektedir. Ancak, iyonlaştırmayan elektromanyetik dalgaların olumsuz etkileri uzun süreli maruziyet sonucu oluştuğundan, kansere veya DNA bozukluklarına yol açması ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yeni yeni yayılmaya başlamıştır. Ancak, daha başka sağlık sorunlarına yol açtığı da bir gerçektir.

İyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalan canlılarda, dalganın gücüyle orantılı olarak ısıl ve ısıl olmayan etkiler meydana gelmektedir. Isıl etkiler (ısı artışı), vücut tarafından emilen elektromanyetik dalga enerjisinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığının artması olarak tanımlayabiliriz. Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı ve ter ile atılarak dengelenmesine kadar sürebilmektedir. Isıl olmayan etkiler halen net olarak bilinmemekte ve bilim adamları tarafından sürdürülen araştırmalar aralıksız olarak devam etmektedir.

İyonlaştırmayan elektromanyetik dalga yayan cihazlarından, Türkiye’de en çok kullanılanların başında cep telefonları ve cep telefonlarının çalışmasını ve kapsama alanının arttırılmasını sağlayan baz istasyonları, televizyonlar, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar ve elektrikli cihazlar (saat, saç kurutma cihazları, radyo, alarmlı cihazlar v.b) gelmektedir. Bu cihazları gündelik hayatımızdan çıkarmamız gün geçtikçe zorlaşsa da, olumsuz etkilerini asgariye indirebilmek, yapılacak çalışmalar ve bilgilendirmelerle mümkün olabilecektir.  

Bu bağlamda, tasarı ile insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen iyonlaştırmayan elektromanyetik dalgadan korunmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, uluslararası kurullarla resmi temaslarda bulunmak, bu konuda ülkemizde de bilimsel çalışmalar yaptırmak, vatandaşları, baz istasyonları, cep telefonları ve diğer elektromanyetik dalga yayan cihazlar konusunda bilgilendirmek, bilimsel yayınlar yayınlamak, vatandaşların muhatabı bir kurul oluşturmak ve elektromanyetik dalgaların etkilerini asgariye indirmek için İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu’nun kurulması amaçlanmıştır.  
 
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1 – Madde ile, Kanunun amacı belirtilmiştir.
Madde 2 – Madde ile, Kanunun kapsamı belirtilmiştir.
Madde 3 – Madde ile, Kanunda geçen terimler ve her nevi iyonlaştırmayan elektromanyetik dalga yayan cihazlar için kullanılan deyimlerin tanımı yapılmıştır.
Madde 4 – Madde ile, Kurulun kuruluş ilkeleri, üyeleri, başkan ve başkanvekilinin seçilmesi ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
Madde 5 – Madde ile, Kurulun görevleri düzenlenmiştir.
Madde 6 – Madde ile, Kurulun yetkileri düzenlenmiştir.
Madde 7 – Madde ile, Kurulun toplantı, karar yeter sayısı ve raporları ile ilgili hususlar belirtilmiştir.
Madde 8 – Madde ile, Kurulun İhtisas Dairelerinin ve Genel Sekreterliğinin kuruluş ve görev esasları düzenlenmiştir.
Madde 9 – Madde ile, Kurulun inceleme ve sonuç bildirme ile ilgili hususları düzenlenmiştir.
Madde 10 – Madde ile, Kurulun gelirleri düzenlenmiştir.
Madde 11 – Madde ile, Kurulun muafiyetleri belirtilmiştir.
Madde 12 – Madde ile, Kurulun denetleme ile ilgili hususları belirtilmiştir.
Madde 13 – Madde ile, Kurul personelinin çalışma esasları ve usulleri ile istihdam şekli düzenlenmiştir.
Madde 14 – Madde ile, Kurulun bütçesi düzenlenmiştir.
Madde 15 – Madde ile, Kurulun yönetmelikleri düzenlenmiştir.
Geçici Madde 1 – Geçici Madde ile, Kurul üyelerinin, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde seçileceği belirlenmiştir.
Madde 16 – Yürürlük maddesidir.
Madde 17 – Yürütme maddesidir.
  
İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KORUNMA KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu kanunun amacı, iyonlaştırmayan elektromanyetik dalga yayan cihazlardan korunmak ve buna bağlı teknolojik gelişmeleri izleyerek bilimsel araştırmalarda bulunmak, elektromanyetik kirliliği asgari düzeye indirgeme konusunda önlemler almak için çalışmalarda bulunmak, halkı elektromanyetik dalga yayan cihazlar hakkında bilgilendirmek, cihazların doğru kullanılmasını sağlamak, araştırmalar yaptırmak ve İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlenmektedir.

Kapsam
Madde 2 – Bu kanun, her çeşit iyonlaştırmayan elektromanyetik dalga yayan cihazlarla ilgili ve bu cihazların sebep olduğu elektromanyetik kirliliğe bağlı olarak oluşan ve insan sağlığını ve çevre kirliliğini olumsuz etkileyen hususları kapsar.

Tanımlar
Madde 3 – Bu kanun uygulamasında geçen deyimlerden:
a) Kurul : İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulunu,
b)Yönetim Kurulu : İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulunun Yönetim Kurulunu,
c) Isıl : Isı ile ilgili olduğunu,
ç) Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fiziki ortamda ışık hızı ile yayılan, suni olarak üretilmiş, elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı,
d) Elektromanyetik kirlilik : Elektromanyetik dalgaların sebep olduğu çevre kirliliğini,
e) Baz istasyonları : Cep telefonlarının çalışabilmesi içi ve kapsama alanının genişletilebilmesi için gerekli olan her nevi aleti içinde barındıran, iki çubuk antenle bir çanak antenden oluşan, mikrodalga yayan lokal sinyal alıcı ve vericileri,
f) Morötesi : Gözle görülemeyen, 400 nanometre ile 20 nanometre arasında olan ve mor ışının ötesinde yer alan bir ışınımı,
g) Kızılötesi : Renk tayfında kırmızının altında kalan ve gözle görülemeyen renklere verilen adı,
ğ) Ültrason : Kulağın işitemeyeceği düzeyde ses dalgalarını,
h) Mikrodalga : Bir elektromanyetik radyasyonu ve belli frekans bandı dahilindeki elektromanyetik dalgaları,
ı) Cep telefonu : İyonlaştırıcı olmayan, elektromanyetik dalga yayan, baz istasyonları tarafından çalışması sağlanan bir alternatif iletişim cihazını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu Kuruluş
Madde 4 – Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu kurulur.
İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nca birer, Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilecek iki, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nca bir, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca bir, Çevre Bakanlığı’nca görevlendirilecek bir ve ilgili alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan öğretim üyelerinden iki olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.
Seçilecek üyelerin, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, otuz yaşını doldurmuş, seçildikleri alan ile ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış ve en az bir yabancı dili “C” düzeyinde bilmeleri şartları aranır.
Kurul, kendi arasından bir başkan ve başkanvekili seçer. Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi 4 yıldır.
Kurul, başkan tarafından, başkanın bulunmadığı hallerde başkanvekili tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Görevleri
Madde 5 – Kurulun görevleri şunlardır:
a) Uluslararası platformda genel kabul gören iyonlaştırmayan elektromanyetik dalgalar ve cihazlar ve elektromanyetik kirlilik konularında gelişmeleri izlemek,
b) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki elektromanyetik kirliliğin boyutlarını altı aylık dönemlerde hesaplanmasını sağlamak ve sonuçları arşivlemek,
c) Dünyada, elektromanyetik kirlilik, radyasyondan korunma ve iyonlaştırmayan elektromanyetik dalga yayan cihazlar konularında görev yapan bütün uluslararası organizasyonların, kuruluşların, merkezlerin ve komisyonların çalışmalarını takip etmek ve gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda çözümler önermek,
ç) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki elektromanyetik kirliliğin asgariye indirgenebilmesi için çözümler üretmek ve Kurul kararı ile, raporları yetkili mercilere sunmak,
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek,
e) Yapılan çalışmaları, elde edilen verileri ve sonuçları ve gerçekleştirilen çalışmaları altı aylık dönemlerde, bir rapor olarak hazırlamak ve arşivlemek,
f) Uluslararası iyonlaştırmayan radyasyondan korunma kurulu ile resmi temaslarda bulunmak,
g) Türkiye’de elektromanyetik alanlar, istasyonlar ve cihazlar ile ilgili bilimsel araştırmalar yaptırmak, bilimsel yayınlar yayımlamak ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
ğ) Vatandaşların elektromanyetik dalga yayan bu istasyonlar ve cihazlarla ilgili başvurabileceği ve sorunlarının çözümünü arayacağı bir kurul olarak görev yapmak,
h) Baz istasyonlarının kuruluş başvurularını almak ve gerekli araştırmalar sonucu uygunluğu halinde baz istasyonu kuruluş izni vermek.

Yetkileri
Madde 6 – Kurulun yetkileri şunlardır:
Kurul gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir ve Ankara dışında çalışabilir.
Bakanlıklardan, devlet dairelerinden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, hastanelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve Kurulca gerekli görüldüğünde buralarda inceleme yapmak, ilgili kişileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 7 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu, üye tamsayısının en az üçte biri ile iki ayda bir toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan Kurul üyeleri çekilmiş sayılır.

İhtisas Daireleri, Genel Sekreterlik Kuruluş ve Görevleri
Madde 8 – Bu kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu bünyesinde aşağıdaki İhtisas Daireleri ile bir Genel Sekreterlik kurulur. Daire Başkanları, konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanırlar.
Bu daireler ve Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi :
Bu Kanunun 5nci maddesinde belirtilen görevlerden; radyasyondan korunma mevzuatı ve esaslarını tespiti, elektromanyetik kirliliğin asgariye indirilmesi, baz istasyonlarının denetlenmesi ve başvurularının incelenmesi ile ilgili görevleri yapmak.
b) Araştırma-Geliştirme-Koordinasyon Dairesi :
Bu Kanunun 5nci maddesinde belirtilen görevlerden; elektromanyetik kirliliğin boyutlarının hesaplanması, uluslararası ilişkiler, gelişmeler ve temaslar, eğitim, yayın ve halkla ilişkiler ile ilgili görevleri yapmak.
c) İdari ve Mali İşler Dairesi :
Bu Kanunda belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv konuları ile bütçe hizmetleri ile ilgili görevleri yapmak.
ç) Genel Sekreterlik :
Kurumun sekreterya hizmetleriyle diğer görevleri yapmak.

İnceleme ve Sonuç Bildirme
Madde 9 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu, Yönetim Kuruluna havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceler.
Yönetim Kurulu, başvuru sahibine, başvurunun sonucu ve yapılan işlem hakkında, başvurunun Kurula havale tarihinden itibaren başlayarak en geç üç ay içinde bilgi verir.

İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulunun Gelirleri
Madde 10 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulunun gelirleri;
a) Her yıl Başbakanlık bütçesine İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu adına konacak ödeneklerden,
b) İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kuruluna yapılacak ve Kurulca kabul edilecek her türlü iç ve dış yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden,
c) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden,
meydana gelir.

Bu gelirlerden, hesap yılı sonuna kadar harcamayanlar Hazineye aktarılır. Muafiyetler
Madde 11 – a) İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu, bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için gelecek yıllara sari her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları dahilinde yapmaya ve yürütmeye yetkilidir.
b) Kurula yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Denetleme
Madde 12 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi altındadır.
İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve Başbakana sunar.

Kurul Personeli
Madde 13 – Kurul, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadı ile yeterli sayıda ve vasıfta personelden teşkilatını oluşturur. 
Daire başkanlıkları, yeteri kadar uzman istihdam eder ve uzmanlık esasına göre çalışır.
Kurul personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili diğer hususlar İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelik ile belirlenir.

Bütçe
Madde 14 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar.

Yönetmelikler
Madde 15 – Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu tarafından hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konur.

Geçici Madde 1 – İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Kurulu Üyeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde seçilirler.

Yürürlük
Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Paylaş
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.