Haberler


TÜRK KÜLTÜRÜNDE MESLEKİ DAYANIŞMA BİRLİKLERİ VE ROTARY
 • Yorumlar: 0
 • 03 Ağustos 2013 08:20
 • Haber kategori: Çayyolu
 • Ekleyen:
 • Ziyaretler: 1113
 • Son Güncelleme: -/-
 • (Güncel Beğeni 0.0/5 Yıldızlar) Toplam Oylar: 0

TÜRK KÜLTÜRÜNDE MESLEKİ DAYANIŞMA BİRLİKLERİ VE ROTARY

0 0

DÜNYADA

Biz  insanların  yüksek  yaşam   kalitesinin  en  önemli  unsurlarından   birisi  de ferdi  ve  toplumsal  dürüstlüktür. Bu  özeliğin  oluşmasında  rolü  olan  en  önemli yapılardan  biri  etik  mesleki  birliklerdir. Bu  birliklerin  oluşmasını  zorunlu  kılan  küresel  sebepler

 • Yolsuzluk
 • Kötü  yönetim
 • Çıkar  çatışmaları

olarak  göze  çarpmaktadır. Halkın. Halkın  devletine  ve  kamu  bürokrasisine  olan  güveninin  sarsılması  ve  saygınlığının  kaybolması  gibi  olumsuz  gelişmeler  karşısında  halkın  devlete  olan  itimadının  yeniden  tesisi,  küresel  bir  reformist  oluşum  kaygısını  ve  ihtiyacını  doğurmuştur. Bu  bağlamda  bu  küresel  soruna  tepkisel  çare  olarak   etik  davranış  ilkelerini  belirlemek  ve  bunlara  uyulmasını  denetleyecek  kurumsal  yapılar, kısaca  birlikler  oluşturmak  ihtiyacı  doğmuştur. Başka  bir  deyişle  etik  ilke  ve  değerlere  dayanan  ve  bu  değerlere  işlerlik  kazandıran  yönetimsel  meslek  birlikleri  oluşturma  anlayışı  eyleme  geçmiştir.

     Kıta  Avrupa’sı  siyasal – yönetsel  geleneği  icabı  etik  sorunlara  karşı  katı  ve  zorlayıcı  yasal  çözümler  arama  eğiliminde  iken  Anglo – Sakson  gurubu  siyasal – yönetimsel  geleneği  gereği  ,  ortak  hukuk  ve  hukuk  devleti  bazında  etik  sorunlara  daha  esnek  çözümler  arayan  birlikler  oluşturma  ve  geliştirme  eğilimindedir. Yolsuzluğun  yıkıcı  ekonomik , siyasal  ve  ahlaki  etkileri  olduğunun  bilincinde olan  ve  ulusal  kamuoylarının  ‘iyi  yönetim’  yönündeki  artan  taleplerini  dikkate  alan

 • Birleşmiş  Milletler
 • Dünya  Bankası
 • Avrupa  Birliği
 • Avrupa  Konseyi

Ekonomik  İşbirliği  ve  Kalkınma  Teşkilatı, OECD

Gibi  bölgesel  ve  uluslar arası  kuruluşlar  (birlikler)  çeşitli  sözleşmeler  ve  kararlar  ile  eylem  planlarını  ve  programlarını,   yolsuzlukla  mücadele  için  gerekli  yasal  ve  kurumsal  altyapılarını  oluşturmuş  ve  bunları  hem  gelişmiş, hem  de  gelişmekte  olan  ülkelere  empoze  etmeye  çalışmışlar, bunda  da  büyük  ölçüde  başarı  sağlamışlardır.

 

TÜRKİYE’DE

Bu  belgelerdeki  ilke  ve  standartlar  Türkiye’nin  etik  alt  yapısını  güçlendirecek  meslek  birlikleri  için  durumu  tespit  etmede  ve  geliştirmede  önemli  birer  ‘rehber’  niteliği  taşımıştır. Buna  göre  Türkiye’de  meslek  birlikleri  oluşturulmasında  sekiz  temel  unsur  gözetilmiştir.

 • Etik  yasal  çerçeve
 • Siyasal  kararlılık
 • Etkili  hesap  verme  mekanizmaları
 • Uygulanabilir  davranış  kuralları
 • Mesleki  sosyalleşme  mekanizmaları
 • Uygun  çalışma  koşulları
 • Etkin  denetleyici  sivil  toplum  kuruluşlarının  varlığı.

Ülkemizde  bunlara  ilaveten , Türkiye’nin  tarihsel  ve  kültürel  özeliği  icabı  etik  krizleri  önleme  ve  özelikle  çok  partili  siyasal  hayata  geçtikten  sonra  başlayan  siyasal  kayırmacılığı  önleme  tedbirlerinin  alınması gerekmiştir.

     Bu  amaçlara  yönelik  olarak  ülkemizde  meslek  birliklerinin  kuruluşuna ,dünyadaki  örneklerine  göre, oldukça  geç  başlanmıştır. Fikir  ve  sanat  eserleri  kanunumuz  1951  yılında  modern  anlamda  meslek  birliklerinin  kurulmasını  öngörmüş  ise  de  30  yıl  içinde  bir  girişimde  bulunulmamıştır. Bunun  üzerine  5846  sayılı  kanunun  42.  maddesi  1983  yılında  değiştirilmiş  çıkarılan  yeni  kanunla  dünya  standardında  dört  adet  meslek  birliği  kurulmuştur. Bunlar

 • İLESAM  ( Türkiye  İlmi  ve  Edebiyat  Eseri  Sahipleri  Meslek  Birliği )
 • MESAM ( Türkiye  Musiki  Eseri  Sahipleri  Meslek  Birliği )
 • GESAM ( Türkiye  Güzel  Sanatlar  Eseri  Sahipleri  Meslek  Birliği )
 • SESAM ( Türkiye  Sinema  Eseri  Sahipleri  Meslek  Birliği )

Bu  birliklerin  temel  amacı  üyelerinin  ortak  çıkarlarının  etik  kurallar  içinde  korunması  ve  üyelerine  kanunla  verilmiş  haklarının  takip  edilmesidir.

 

VE  ROTARY

Dünya’da  ilk Rotary  kulübü , 1903  yılında  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  Paul  Haris  ve  beş  arkadaşı  tarafından  kurulmuştur. İmkanlarının  fazlasından  gereksinim  duyan  başkalarının  da  yararlanması  için  bir  araya  gelerek  kurdukları  bu    hizmet  kuruluşu  adı  ile ,her  hafta  dönüşümlü  olarak birinin  evinde  toplanma  esasına  göre  programlarını  oluşturan , kendilerinden  önce  başkalarına  hizmeti  öngören  bu  iyi  insanlar, kuruluşlarına  işlevine  binaen  ‘Rotary ‘  adını  vermişlerdir. Bu  anlayış  süratle  tüm  dünyaya  yayılmış, Mesleklerinde  başarı  kazanıp  yüksek  ahlaki  standartlara  ulaşmış  insanların  bir  araya  gelerek  kurdukları  Rotary  Birliklerinin  sayıları  hızla  artmıştır. Bugün , 4  ülke  haricinde  dünyanın her  bölgesinde  Rotary  Kulüpleri  , bir  milyon  iki  yüz  bin  üyesi  ile  insanlığa  hizmet  etmektedirler.

Türkiye’de  ilk  Rotary  Kulübü  1954  yılında  kurulmuş  ve  o  yıldan  beri  ülkemizdeki  tüm  Rotary  Kulüpleri  insanlığa  hizmet  yolunda  büyük  başarılara  imza  atmışlardır. Bugün  üç  bölgemizde  7500  üyesi  ile ,tüm  dünyada  olduğu  gibi  çalışmalarında  etik  kuralları  ön  planda  tutan  Türk  Rotary’si 

 • Din  ve  dil  farkı  gözetmeyen
 • Polemiğe  girmeden  kayırımcı  politikaları  reddeden
 • Irk  farkını  gözetmeden
 • Laikliğe  ve  Cumhuriyetimize  sadık
 • Atatürk  ilke  ve  devrimlerine her  zaman

sahip  olma  anlayışı  ile  hizmetlerine  artan  hızla  devam  etmekte,ilkelerinden  asla  taviz  vermemektedir. Türk  Rotary’si , bu  özelikleri  ile  Birleşmiş  Milletler  Teşkilatında  daimi  temsilciliğe  sahip  tek  sivil  toplum  örgütü  olan  Dünya   Rotary’si  ile  el  ele ,  kol  kola  yürümeye  devam  etmekte, tüm  mesleki  birliklere  de  örnek  olmaktadır. Türk  ve  Dünya  Rotary’sı  bu  ilkelerinden  sapmadan  insanlığa  hizmet  yolunda büyüyen  adımları  ile  ilerlemeye  devam  edeceklerdir.

 

Reşat  Özkan

Paylaş
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

Hiç yorum yok...

Bilgi! Maalesef sadece kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılar yorum gönderebilir. Giriş yapın veya Kayıt olun.